© 2018 by www.overdose.media

MENTOR – FORLØB

MENTOR – FORLØB – GENERELT:

Lovgrundlaget for dette forløb er, lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kapitel 9 b. Forløbet henvender sig til borgere, hvis forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp eller uddannelseshjælp med og uden aktivitets-tillæg.

Målgruppen er kendetegnet ved, at der er personer, som har brug for individuel støtte til at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Forløbet tilbyder ligeledes støtte til udslusning og genintegration af borgere efter en psykiatrisk indlæggelse

Til alle forløb arbejdes der Empowerment orienteret.

Coach/mentor kan bl.a. anvendes til borgere, som kan være tidligere bandemedlemmer, kriminelle, utilpassede unge, misbrugere, borgere med plettede straffeattester, psykisk sårbare eller udad-reagerende borgere, der kan være forment adgang til jobcentret grundet truende voldsom adfærd.

 

FORMÅL:


Forløbets formål er, at borgerne flyttes mod at blive jobparate, uddannelsesparate eller åbenlyst uddannelsesparate. Vores mentor-forløb kan efterfølges af et håndholdt forløb, for herved gradvist at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse. Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.


KONTAKT:

Der etableres en bæredygtig og kontinuerlig kontakt. Hvis det ikke, i en længere periode er muligt at opretholde den forventede kontakt, informerer coach/mentor både skriftlig og mundligt jobcenteret.

Borgeren har mulighed for kontakt med coach/mentor personligt, telefonisk eller via sms/mail i dagtimerne, samt aften og i weekend.

I forbindelse med f.eks. læge/hospitalsbesøg, samtaler med psykolog eller psykiater, bistår eller deltager konsulenten, hvis det er muligt og ønskeligt fra borgeren.

FOKUS OMRÅDE:

Coach /mentor har ansvaret for, i samarbejde med borger og sagsbehandlere, at opstille de primære fokusområder, som der umiddelbart skal arbejdes i forhold til. Coach informerer skriftligt jobcenteret.

Hvis der er behov for en ændring under forløbet i formålsbeskrivelsen gøres dette i samarbejde med sagsbehandler.

Coach/mentor har ansvaret for, at der udfærdiges konkret faglig begrundede tiltag, således at borgerens progression bevæger sig i den ønskede retning. Coach har ligeledes ansvaret for løbende at vurdere effekten af de iværksatte tiltag, samt om der skal ske et skift i metoder eller fokusområder.

Coach har ansvaret for at der arbejdes i relation til sekundære områder fx døgnrytme, i forhold til misbrug af forskellig art, udvikle strategier, i relation til at leve med angst, traumer, depression, PTSD og andre psykiske sårbarheder, men også almindelige forhold som fx struktur i hverdagen, privat økonomi, kriminalitet, bolig og kost samt motion. Socialisering og kontakt til familie og venner, samt tilmelding til relevante kurser, uddannelse osv.


JOBPRAKTIK:

Med udgangspunkt i borgerens egen motivation, eksisterende kompetencer, kvalifikationer og ønsker - vil der, hvor det er formålet blive etableret en arbejdsmarkedsrettet praktik i en af de virksomheder, som vi i Matchgruppen samarbejder med. Her vil vi løbende være med hele vejen og intenst følge forløbet.

Efter praktik, vil vi støtte borgeren til at få tilknytning til det ordinære arbejdsmarked gennem enten direkte ordinær ansættelse eller med en indledende periode med løntilskud.

 

Coach udfylder de relevante blanketter og sørger for det øvrige påkrævede papirarbejde er på plads. Støtten kan fortsætte til borgeren er veletableret i jobbet.


DOKUMENTATION:

MATCHgruppen har ansvaret for, at der løbende udarbejdes og fremsendes rapporter efter aftale samt lave opsummeringer med opfølgningsmøder i Jobcenteret. Hvis det ønskes hjælper vi gerne med at forberede rehabiliteringsplanens forberedende del, hvis sagen skal vurderes af Jobcenterets rehabiliteringsteam.

MENTOR – HENVISNING:

Ved henvisning eller visitering af borger til MATCHgruppens mentor-forløb, skal alle forløb forventningsafstemmes med formål og forløb. Hvis vi føler at vi kan løfte opgaven, vil vi herefter hurtig finde det rigtige match.

Hovedsagelig vil et mentor forløb typisk i første omgang forløbe i 12- 13 uger.

Inden opstart aftales antallet af ugentlige timer.

Kontakt:

sikkermail@matchgruppen.dk