© 2018 by www.overdose.media

PROJEKT / FORLØB STV

Individuelt håndholdt forløb – Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats for aktivitetsparate
borgere samt borgere i ressourceforløb.


Forløbet henvender sig udelukkende til etniske kvinder der skal tilknyttes arbejdsmarkedet
og gerne som minimum med få eller enkelte ordinære ugentlige arbejdstimer.
Modersmålet kan fortrinsvis være arabisk og tyrkisk, men vi håndterer også andre
sproggrupper og udvalgte dialekter såsom: Dari, Farsi, Urdu, Kurdisk, Pashto, Punjabi og
Sorani.


Borgernes danskkundskaber er nødvendigvis ikke optimale, hvorfor der tilknyttes
individuelle kompetente kvindelige sprogmentorer, som har et indgående kendskab til
kulturelle forskelligheder og det danske arbejdsmarked.

FORLØB – GENERELT:


Forløbet henvender sig til anden etniske kvindelige borgere, det er underordnet om der er
rimelige generelle færdigheder i dansk, eller om man er analfabet, ikke har en uddannelse,
eller aldrig har været tilknyttet arbejdsmarkedet.
Til alle forløb arbejdes der Empowerment orienteret.

FORMÅL:


Forløbets formål er, at borgerne skal tilknyttes arbejdsmarkedet og gerne med få ordinære
timer. Der tages udgangspunkt i borgernes kvalifikationer og ønsker om arbejdsidentitet,
ligesom vi vil forsøge at lave det rigtige match med borger og virksomhed.

 

KONTAKT:


Der etableres en bæredygtig og kontinuerlig kontakt. Hvis det ikke, i en uge er muligt at
opretholde den forventede kontakt, informerer Sprogmentoren jobcenteret eller den
ansvarlige sagsbehandler både skriftligt og mundligt.

PRIMÆR – FOKUS OMRÅDE:


Sprogmentoren har ansvaret for, i samarbejde med borger – sagsbehandlere at overholde
de primære fokusområder, som der umiddelbart skal arbejdes hen i mod.
Hvis der er behov for ændringer under forløbet i formålsbeskrivelsen gøres dette i
samarbejde med sagsbehandler.


Sprogmentoren har ansvaret for, at der udfærdiges konkret faglig begrundede tiltag, således
at borgerens progression bevæger sig i den ønskede retning.

SEKUNDÆR – FOKUS OMRÅDE:


I samarbejde med borgeren vil Sprogmentoren arbejde i relation til Jobnet og CV, således at
borgeren er tilmeldt gældende regler.

JOB, SAMT JOB MED LØNTILSKUD:


Under praktik mod job, støttes borgerne ugentligt/dagligt til at komme nærmere det
ordinære arbejdsmarked med enkelte eller få ugentlige betalte arbejdstimer.


Sprogmentoren udfylder de relevante blanketter via Vitas og sørger for det øvrige
påkrævede papirarbejde er på plads. Støtten kan fortsætte til borgeren er veletableret i sit
arbejde i virksomheden, Herved sikre vi en fastholdelse.

FORLØB:


Opstart med 3 partsmøde, hvor det nøjagtige forløb og formål uddybes og aftales.


Sprogmentoren og borgeren mødes flere gange ugentlig og bruger de første 2- 3 uger til at
finde den helt ideelle virksomhed, som efter en kort praktik ønsker at ansætte den
pågældende borger i minimum få ugentlige arbejdstimer.


Under praktikforløbet, vil mentor løbende hver uge komme forbi. Der vil ligeledes hver uge
være individuelle samtaler, hvor der arbejdes med udfordringer, eller problematikker som
kan være en hindring for at komme i fast arbejde.


Der tages udgangspunkt i at borgerne skal tilknyttes arbejdsmarkedet og gerne med få
ordinære arbejdstimer. Dette gøres ved at matche borger og aktuel rummelig virksomhed,
hvor en kort praktik efterfølgende skal medføre ordinær ansættelse på få ugentlige timer.
Ligesom det vil være muligt at borgeren kan kombinere faste timer og praktik.


Der hvor det er muligt vil Sprogmentoren forsøge at fremskaffe det maximale ugentlige
timeantal og i enkelte tilfælde frem mod selvforsørgelse. I hele forløbet håndterer vi
sprogvanskeligheder, manglende kulturforståelse, integration samt en mulig modstand, frygt
fra borgeren selv, eller hjemmefronten for at komme arbejdsmarkedet nærmere.


De individuelle forløb, er hovedsageligt tiltænkt arabisk og tyrkisk talende kvinder, hvor
modersmålet fortrinsvis vil være arabisk og tyrkisk, men også udvalgte dialekter og sprog
såsom: Dari, Farsi, Urdu, Kurdisk, Pashto, Punjabi og Sorani.


Vi kan tilbyde dygtige kvindelige sprogmentorer som hurtig vil afdække/screene den enkelte
borgers kvalifikationer og arbejdsidentitet. Vi opsummerer jobnet og CV, får et hurtigt
overblik over stærke og svage sider. Vi øver praktik og jobsamtaler.


Mentoren og vores interne virksomhedskonsulent finder inden for 2-3 uger den virksomhed,
som kan matche borgeren. Vi er med hele vejen, både til den første praktiksamtale, opstart
af praktik samt flere gange ugentligt, for at sikre at borgeren lander ordentligt, således at vi
kommer tættere på ordinær timeansættelse.


Alle vores etniske kvindelige sprogmentorer skriver og taler perfekt dansk og deres etniske
modersmål. De har alle et indgående kendskab til det danske samfund, kulturen og er godt
integreret. Kender udfordringerne og processerne samt ved hvilke berøringsområder (evt.
sygdom) der skal undgås for at komme hurtigere i mål.


Hvis vi på forhånd kan se at vi ikke kan løfte opgaven på den enkelte borger, ønsker vi ikke at
påtage os opgaven, ligesom vi vil stoppe forløbet i samarbejde med ansvarlig sagsbehandler,
hvis der igennem forløbet opstår problemer, som betyder at vi ikke kan komme i mål.

VARIGHED: 3-4 måneder

(13-16 uger), individuelt fra hver borger.


Fremmødeskemaer: Alt fremmøde registreres.
Status: Der skrives hver uge, og 1 gang pr. måned sendes status.
Emner som vi i hele forløbet også kommer igennem og i berøring med:

 

 • Berøringsangst / usikre på kontakt / integration / sprog

 • Selvtillid og selvværd for kvinder – betydning af arbejde - Familien

 • Focus på jobmuligheder – Praktik – Kompetencer – Sprog

 • Øvelser i Jobsamtaler – Hvordan og hvorfor.

 • Samtale med Jobkonsulent

 • Besøg på virksomheder som har ansat etniske kontanthjælpsmodtagere

 • Fordele ved at arbejde – Selvforsørgelse - Kom ud af Jobcenteret og ”systemet”

 • Kontanthjælpsloft – Pension og feriepenge – Fagforening

 • Jobplatforme (Jobnet - Jobindex – Ofir – Vikarfirmaer)

 • CV-skrivning samt ansøgning

 • Økonomisk frihed

 • E-boks / Nem-id / Borgere.dk

 • Lavpraktisk stresshåndtering

 • Introduktion til diverse app`s Social It (Daglige hjælpefunktioner)

Igennem de første 2-3 uger, har vi dannet os et indgående kendskab til borgerne, vi har
konkrete indikationer om stærke og svage sider, kompetencer, jobønsker, sprogbarrierer,
”skånehensyn”.


Vi har et stort og bredt virksomhedsnet med mindre, større og enkeltmandsvirksomheder,
som vi i dag samarbejder med. Virksomheder som ikke kun ligger i Greve Kommune. Et stort
antal af disse ønsker at yde en social indsats og mange har mod på at ”hjælpe” eller
integrere anden etniske borgere tilbage på arbejdsmarkedet.


Vores etniske arbejdsmarkedsindsigt, betyder ligeledes at vi har gode relationer til
virksomheder som har ry for at ansætte anden etniske kvinder, forudsat at kompetencer og
vilje er til stede.


Vores virksomhedskonsulent samt sprogmentorerne er med hele vejen, både ved
praktiksamtaler, opstart samt ugentligt under praktikken, så vi sikrer at modvirke evt.
modstand, barrierer, usikkerhed, misforståelser etc. Der beskrives undervejs.

DOKUMENTATION:


MATCHgruppens sprogmentor har ansvaret for, at der løbende udarbejdes og fremsendes
rapporter efter aftale samt lave opsummeringer med opfølgningsmøder i Jobcenteret.

INFO:


For yderligere information er i meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende
samtale.


Carsten Sørensen
31396171
carsten@matchgruppen.dk


Per Skytte
52408703
per@matchgruppen.dk


Nawal Al Falaki
26232713
nawal@matchgruppen.dk


Sikkermail: sikkermail@matchgruppen.dk

HENVISNING:


Ved henvisning eller visitering af borger skal alle forløb og formål forventningsafstemmes.
Hvis vi føler at vi ikke kan løfte opgaven vil vi gerne have lov til at sige nej tak. Forløbet er
berammet til 3 måneder altså 13 uger og vil derfor være bindende. Skulle der opstå sygdom
eller andet vil der være 14 dages opsigelse.

PRIS: 1875 – kr. pr. borger pr. uge

EFTERVÆRN: 450 – Kr. pr. borger pr uge

Ønskes der efterværn på borgere som skal fastholdes i arbejde efter forløbet,
kan vi yde dette i minimum 2 uger, hvor der er løbende ugentlig kontakt.