© 2018 by www.overdose.media

GRUPPEFORLØB

ANGST – STRESS – DEPRESSION

FORLØB


Håndholdt forløb – Særligt tilrettelagt gruppeforløb for aktivitetsparate mænd og kvinder,
hvor hovedformålet er fokus på angst – stress og depression, i forbindelse med
tilbagevenden til arbejdsmarkedet.


FORLØB – GENERELT:


Lovgrundlaget for dette forløb er, lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kapitel 32. Målgruppen
for dette er borgere, hvis forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp, uddannelseshjælp med og
uden aktivitets-tillæg.


Forløbet henvender sig til borgere, hvor problematikker/udfordringer omkring stress –
depression samt angst af enhver art kan være en barriere for en hurtig tilbagevenden til
arbejdsmarkedet. Det kan være aktivitetsparate over 30, aktivitetsparate under 30 samt
uddannelsesparate under 30, som har brug for særlig støtte før de rimelig hurtigt kan starte i
en uddannelse, praktik, job eller evt. udredes til at blive vurderet aktivitetsparate.

 

Særligt fordette forløb er, at borgerne har behov for et nøje tilrettelagt forløb, hvor de hovedsageligt
deltager i et gruppeforløb 2-3 gange ugentligt og samtidig tilknyttes en individuel personlig
mentor, som ligeledes vil arbejde målrettet og individuelt med angstproblematikker.
Til alle forløb arbejdes der Empowerment orienteret.


FORMÅL:


Forløbets formål er, at borgeren igennem gruppeforløb, øvelser, mindfulness, psykoterapi og
motion får indsigt, forståelse samt redskaber til at bearbejde samt forholde sig objektivt til
deres daglige udfordringer. Hver borger får ligeledes en individuel personlig mentor.
Borgerne flyttes mod at blive jobparate, uddannelsesparate eller åbenlyst
uddannelsesparate og muligvis lande i arbejde.
Se program senere i beskrivelsen.

HÅNDHOLDT - KONTAKT:


Der etableres en bæredygtig og kontinuerlig kontakt. Hvis det ikke, i en længere periode er
muligt at opretholde den forventede kontakt, informerer MG Coach både skriftlig og
mundtligt jobcenteret.


Borgeren har mulighed for kontakt med Coach personligt, telefonisk eller via sms/mail i
dagtimerne, samt aften og i weekend.

PRIMÆR – FOKUS OMRÅDE:


MG coach har ansvaret for, i samarbejde med borger – sagsbehandlere at opstille de
primære fokusområder, som der umiddelbart skal arbejdes hen i mod.
Hvis der er behov for en ændring under forløbet i formålsbeskrivelsen gøres dette i
samarbejde med sagsbehandler.


MG Coach har ansvaret for, at der udfærdiges konkret faglig begrundede tiltag, således at
borgerens progression bevæger sig i den ønskede retning. MG har ligeledes ansvaret for
løbende at vurdere effekten af de iværksatte tiltag, samt om der skal ske et skift i metoder
eller fokusområder.

SEKUNDÆR – FOKUS OMRÅDE:


MG Coach har ansvaret for at der arbejdes i relation til sekundære områder fx døgnrytme,
udvikle strategier, i relation til at leve med angst, traumer, depression, PTSD og andre
psykiske sårbarheder, men også almindelige forhold som fx struktur i hverdagen, kost samt
motion.
Socialisering og kontakt til familie og venner, samt tilmelding til relevante kurser, uddannelse
osv.
I samarbejde med borgeren vil MG Coach arbejde i relation til Jobnet og CV, således at
borgeren er tilmeldt gældende regler.


PROGRAM FOR FORLØB:

Der tages udgangspunkt i: At borgerne kan have mange personlige udfordringer omkring
angst, stress, depression, misbrug, samt forskelligartede diagnoser, der på en eller anden
måde personligt kan blokere for at borgeren ikke umiddelbart har fokus på arbejdsmarkedet.

Forløbet er tiltænkt aktivitetsparate borgere, mænd og kvinder som alle har et indgående
sprogligt kendskab til dansk.

Vi kan tilbyde individuelle holdforløb, hvor vi starter med hold af min. 3-4 til max 11 borgere,
dette for i trygge og rolige omgivelser, at give borgerne en social mulighed for at interagere
og få et netværk, vise at de ikke er alene med deres diagnoser og udfordringer. Her kan de i
en periode støtte og vejlede hinanden. Vi har erfaring med, at for netop denne målgruppe er
dette den hurtigste vej i rolige og trygge omgivelser til at ”nedbryde” barrierer, modstand og
usikkerhed på at komme videre ud på arbejdsmarkedet, i praktik osv.

Igennem holdforløbet får vi den første måned, afdækket alle deltagernes individuelle
udfordringer, med fokus på angst, depression og diagnoser, stærke og svage sider.

Som udgangspunkt tilknyttes der 2 meget kompetente og erfarne mandlige coaches, som
tidligere med succes, har arbejdet sammen med gruppeforløb. Begge er ligeledes
psykoterapeuter, underviser i Mindfulness.

Alt afhængig af antallet af borgere samt gruppesammensætningen kan der yderligere
tilknyttes en kvindelig NLP mentor med speciale i DAT (dialektisk adfærdsterapi, samt et
indgående kendskab til Stress og fastlåste mønstre. Udover gruppeforløbet, tildeles hver
borger en personlig matchende mentor.

Visitation: Før opstart er der individuelle møder med de pågældende borgere, på vores
location. I gruppeforløb er det vigtigt at der sammensættes det rigtige hold, hvorfor vi i
enkelte tilfælde vil forbeholde os ret til at sige nej til borgere, hvor vi på forhånd kan se at
dette ikke vil gavne borgeren eller forløbet som helhed. Der kan løbende ”optages” borgere
på forløbet.


VARIGHED: 4-6 MÅNEDER 

Vi starter de første par uger med individuelle møder, danner relationer og tillid. Får indsigt i
de udfordringer som borgeren har, svage og stærke sider. Der tilknyttes her en matchende
mentor, ligesom der vil være opstart til gruppeforløb, samt korte individuelle samtaler i
psykoterapi.

• 3 gange ugentligt i gruppeforløb (opstart, kan for nogen være 2 gange)
• Evt. tirsdag, onsdag og fredag i tidsrummet 9.00 – 15.00
• Mindfulness udføres i hold og kan i perioder foregå sidst på dagen
• Borgerne kommer i samtaleterapi med en psykoterapeut

Hver borger kan løbende uden for ”kurset” kontaktes af coach og omvendt.

Fremmødeskemaer: Alt fremmøde registreres

Status: Der laves ugestatus. Vi skal i tæt dialog med Jer omkring forløbet.


PROGRAM FORTSAT:


Emner som vi i hele forløbet kommer igennem og i berøring med.
o Indirekte årsager til angst (stress, angst, depression hænger tæt sammen)
o Hvordan reagerer du (egen grund og selvopfattelse)
o Forstå og lev med angst/stress/depression (hvordan reagerer din krop og hjerne)
o Mindfulness (opmærksomhedstræning på krop, sanser og tanker)

o Omsorg for somatiske og sociale forhold
o Søvn – døgnrytme
o Mad – drikke
o Alkohol – stofmisbrug
o Social – økonomiske forhold
o Social angst, det at være sammen med andre eller på ”farlige” steder
o Sociale aktiviteter (cafetur, gæster, familie, venner)
o Intellektuelle aktiviteter (foredrag, bibliotek, udstillinger, læse
- Fokus på arbejdsmarkedet – Praktik – kompetencer – drømme og mål
- Selvværd

FYSISK OG PSYKISK VELVÆRE:


• Mindfulness – Stresshåndtering – åndedrætsøvelser
• Indirekte, kom din medicin i forkøbet, undgå hovedpine – ondt i ryggen
• Motion

 Du lærer at takle stress og begyndende tegn på depression
 Du får mere styr på følelser, behov, kommunikation og balance mellem
overlevelse og trivsel
 Du får masser af værktøjer til at lære at komme i kontakt med dine værdier

 Vi arbejder med Social IT, der introduceres hjælpeværktøjer såsom gode
gennemarbejdede app, som planlægning, Tankespil, motion, osv.


PROGRAM FOR DE NÆSTE 3 MÅNEDER:


Igennem de første 4 uger, har vi dannet os et indgående kendskab til alle borgerne, vi har
konkrete indikationer om stærke og svage sider, kompetencer, jobønsker, barrierer,
”skånehensyn”.


Vi har et stort og bredt virksomhedsnet med mindre, større og enkeltmandsvirksomheder
som vi i dag samarbejder med. Virksomheder som ikke kun ligger i Greve Kommune. Et stort
antal af disse ønsker at yde en social indsats og mange har mod på at ”hjælpe” eller
integrere borgere tilbage på arbejdsmarkedet.


Der vil også være mulighed for at afprøve 2-3 praktikker, for evt. at finde sit uddannelses
eller arbejdsmæssige fodfæste i fremtiden. Praktikkerne skal og vil for nogle borgere lande
ud i et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet, med evt. tilbud om ansættelse efter praktikken i
ordinært arbejde eller med løntilskud.

DOKUMENTATION:


MATCHgruppens coach har ansvaret for, at der løbende udarbejdes og fremsendes
rapporter efter aftale samt lave opsummeringer med opfølgningsmøder i Jobcenteret.


INFO:


For yderligere information er i meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende
samtale.
Carsten Sørensen 31396171 carsten@matchgruppen.dk

HENVISNING:


Ved henvisning eller visitering af borger skal alle forløb og formål forventningsafstemmes.
Hvis vi føler at vi ikke kan løfte opgaven vil vi gerne have lov til at sige nej tak.
Forløbet er berammet til 4-6 måneder og vil derfor være bindende. Skulle der opstå sygdom
eller andet vil der være 14 dages opsigelse.